Аналіз регуляторного впливу  проекту рішення Ворсівської сільської ради «Про затвердження Положення про порядок відчуження (приватизації) комунального майна територіальної громади Ворсівської сільської ради та Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності»  підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. №308.

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом регулювання господарських відносин.

Даний проект рішення визначає механізм та можливість переходу права власності на об’єкти комунальної власності сільської ради від комунальної до приватної з урахуванням законодавчих норм. Даний документ запобігатиме зловживанням та корупційним діям у питаннях, пов’язаних з відчуженням (приватизацією) об’єктів комунальної власності міста.

Крім того, з метою реалізації вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» розроблено Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності. Вищезазначене Положення визначає процедуру конкурсного відбору субʼєктів оціночної діяльності, що отримали сертифікат субʼєкта оціночної діяльності, які будуть залучатись до проведення незалежної оцінки об’єктів відчуження (приватизації).

Отже, впровадження даного регулювання є доцільним у зв’язку з тим, що інших альтернатив розв’язання існуючих завдань не існує. Даний регуляторний акт спрямований на досягнення чітко визначеної мети - удосконалення  механізму  вирішення питань, пов’язаних з відчуженням об’єктів комунальної власності та забезпеченні прозорості у визначенні суб’єктів оціночної діяльності на конкурсних засадах.

 

2. Цілі регулювання.

Метою прийняття рішення «Про затвердження Положення про порядок відчуження (приватизації) комунального майна територіальної громади Ворсівської сільської ради та Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» є затвердження регуляторних актів, які дозволять найбільш ефективно та раціонально використовувати комунальне майно територіальної громади сільської ради та забезпечать збільшення надходжень до бюджету.

Цілями регулювання є:

- підвищення прозорості дій органів місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних з відчуженням об’єктів комунальної власності шляхом встановлення конкретного порядку;

- забезпечення ефективного використання майна комунальної власності;

- відкритість процедури розгляду питань, пов’язаних з об’єктами комунальної власності;

- забезпечення доступності інформації про порядок відчуження(приватизацію) об’єктів комунальної власності

- відкритість та прозорість при визначенні суб’єктів оціночної діяльності, що здійснюватимуть оцінювання об’єктів відчуження (приватизації).

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

 Альтернативними способами досягнення мети регуляторного акту є:

1) Неможливість розв’язання зазначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів обумовлена тим, що регулювання питань щодо відчуження (приватизації) майна комунальної власності та визначення суб’єктів оціночної дяльності на конкурсних засадах належать до повноважень сільської ради.

2) Прийняття рішення Ворсівської сільської ради  «Про затвердження Положення про порядок відчуження (приватизації) комунального майна територіальної громади Ворсівської сільської ради та Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності».

Оцінюючи альтернативи, перевага була віддана останній,  оскільки прийняття таких регуляторних актів забезпечить прозорість дій органів місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних з відчуженням (приватизацією) об’єктів комунальної власності та визначенням суб’єктів оціночної діяльності шляхом встановлення конкретного порядку.

Дане альтернативне рішення збільшить надходження до бюджету сільської ради, забезпечить ефективне використання майна комунальної власності.

 

4. Механізм розвʼязання проблеми.

Основними завданнями запропонованого проекту рішення є забезпечення прозорого процесу дій органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання при вирішенні питань, пов’язаних з відчуженням об’єктів комунальної власності та визначенням суб’єктів оціночної діяльності.

Запровадження зазначеного регуляторного акту забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей шляхом впровадження наступних заходів:

- покладення на орган приватизації обов’язків щодо дотримання Положення про порядок відчуження (приватизації) комунального майна територіальної громади Ворсівської сільської ради;

- розміщення на офіційному сайті ради Положення про порядок відчуження (приватизації) комунального майна територіальної громади Ворсівської сільської ради та Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності;

- визначення чіткої процедури конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для цілей приватизації, оренди та в інших випадках, визначених чинним законодавством;

- встановлення критеріїв визначення  суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки майна;

- визначення конкурсної документації для участі у конкурсі.

Механізм дії запропонованого регуляторного акта спрямований на безпосереднє розв’язання проблем:

- удосконалення механізму (прописаної процедури) відчуження (приватизації) майна, що є комунальною власністю;

- оптимізування системи обрання органами місцевого самоврядування субʼєктів оціночної діяльності на конкурентних засадах.

Запропонований вихід із ситуації, що склалася, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, прозорості, передбачуваності, врахуванню громадської думки при вирішенні питань, пов’язаних з комунальним майном.

 

5. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту.

Даний акт мотивує суб’єктів господарювання виконувати встановлені вимоги щодо відчуження (приватизації) об’єктів комунальної власності. Також, у разі прийняття запропонованого проекту регуляторного акта буде врегульовано процедуру визначення переможця конкурсу з відбору субʼєктів оціночної діяльності для здійснення оцінки майна, що належить до комунальної власності міста.

Крім того, мотивами є простота положень актів та простота виконання вимог, встановлених актами. Поставлені цілі досягаються при виконанні вимог регуляторних актів витратами робочого часу.

Завдяки даному регуляторному акту підвищується інформованість суб’єктів господарювання щодо порядку відчуження (приватизації) комунального майна та визначення суб’єктів оціночної діяльності, підвищується прогнозованість (передбачуваність) дій органів місцевого самоврядування, посилюються вимоги, унеможливлюються зловживання в операціях, пов’язаних з відчуженням (приватизацією) об’єктів комунальної власності та визначенням суб’єктів оціночної діяльності.

 

6. Очікувані результати від прийняття запропонованого регуляторного акту.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Сільська рада

- Удосконалення процесу відчуження (приватизації) комунального майна та визначення суб’єктів оціночної діяльності;

- підвищення ефективності використання комунального майна;

- збільшення надходжень до селищного бюджету.

Процедура розробки регуляторних актів (витрати робочого часу та витрати на підготовку регуляторних актів і на публікацію в ЗМІ)

Суб’єкти господарювання та фізичні особи

- Прозорість процедури відчуження (приватизації) комунального майна та визначення суб’єктів оціночної діяльності;

- забезпечення однакових прав щодо участі в конкурсах.

Витрати, пов’язані з оплатою послуг за оцінювання об’єктів відчуження (приватизації), оформленням документів на земельну ділянку.

Населення

Задоволення потреб мешканців сільської ради  за рахунок збільшення надходжень до бюджету.

Не передбачаються

 

7. Обгрунтування терміну дії регуляторного акту.

Термін дії регуляторних актів встановлюється довгостроковий  або до прийняття нових нормативних актів.  У разі потреби, до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності.

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акту, до нього будуть вноситися відповідні коригування.  Ризик зовнішніх чинників цих регуляторних актів відсутній, так як їх впровадження відповідає чинному законодавству.  

 

8. Показники результативності регуляторного акту.

Показники результативності регуляторних актів передбачається визначити за зростанням надходжень до бюджету сільської ради від продажу об’єктів нерухомого майна комунальної форми власності.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту.

Результативність регуляторних актів буде відстежуватись виконавчим комітетом сільської ради.

Оцінка ефективності регуляторних актів буде здійснена за допомогою проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторних актів.

Проведення базового відстеження здійснюється шести місяців з дня прийняття рішення  «Про затвердження Положення про порядок відчуження (приватизації) комунального майна територіальної громади Ворсівської сільської ради та Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності»Повторне відстеження результативності регуляторних актів здійснюється через рік після їх прийняття,  періодичне – один раз на три роки.


Сільський голова                                                                       П.М.Підручний              

 

Attachments:
FileFile size
Download this file (Про затвердження регуляторних актів 1.doc)проект регуляторного акта871 Kb